Cəfər Haşım oğlu Cəfərov 7 sent­yabr 1914-cü ildə Bakıda anadan olub.

[Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. X Cild. Bakı-1987]

Cəfərov ilk təhsilini Bakıda alıb. O, 1930-cu ildə Bakı Pe­da­qo­ji Texnikumunu bitirib və iki il ərzində müəllim iş­lə­yib. Cəfər 1932-1937-ci illərdə Moskva­dakı Andrey Bubnov adına Pedaqoji İnstitutda (indiki Moskva Dövlət Pedaqoji Universiteti) ədəbiyyat fa­kültəsində təhsil alıb və 1937-ci ildə Bakıya qayıdıb.

[https://www.bakupages.com/enc-show.php?id=386]

Sənətkar Bakıda “Ədəbiyyat” qəzetinin tənqid şöbəsinin mü­diri olub. Bundan əlavə, o, 1938-1939-cu illərdə Cəfər Cab­barlı adına “Azər­baycanfilm” kinostudi­ya­sının ssenari şö­bə­si­ndə ça­lışıb.

[https://science.gov.az/az/forms/skanchavshiesya-chlenyikorrespondentyi/3315]

Cəfərov 1947-1954-cü illərdə Azər­baycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin müdiri olub. 1951-ci ildə sənətkar Azər­bay­can üzrə “Pravda” qəze­tinin müxbiri, 1966-1971-ci illərdə 6 cildlik “Sovet Dram Teatrı tarixi” redaksiya həyətinin üzvü olub.

Cəfər 1961-ci ildə dok­torluq dis­ser­ta­si­ya­sı­nı müdafiə edərək, professor elmi adı­nı alıb. 1962-ci ildə isə Azərbaycan MEA-nın müx­bir üzvü seçil­ib. 1972-ci ildə alim “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı ilə təltif edilib. Bundan əlavə, o, “Şərəf nişanı” ordeninə layiq görülüb.

[Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. X Cild. Bakı-1987]

[http://lib.az/news/431]

Cəfər Cəfərov 19 sentyabr 1973-cü ildə Bakıda və­fat edib. O, I Fəxri xiyabanda dəfn edilib.

[http://azteatr.musigi-dunya.az/file?id=94&dt=1105]